رندرینگ ابری (یا مزرعه رندر) در هکتون ۲۰۲۰ دیوار

رندرینگ ابری (یا مزرعه رندر) در هکتون ۲۰۲۰ دیوار
مقدمههکتون ۲۰۲۰ دیوار در اواخر سال ۱۳۹۹ اجرا شد و در آن حدود ۱۵ تیم شر...