یادگیری ماشین در صنعت؛ یا چگونه‌ یک مساله‌ی هوش مصنوعی را در دستگاه نوا بنوازیم!

یادگیری ماشین در صنعت؛ یا چگونه‌ یک مساله‌ی هوش مصنوعی را در دستگاه نوا بنوازیم!
یا چگونه‌ یک مساله‌ی هوش مصنوعی را در دستگاه نوا بنوازیم.