همه چیز از یک اطلاعیه شروع شد!

همه چیز از یک اطلاعیه شروع شد!
مریم میرزایی، اندروید دولوپر دیوار در اینجا به شرح اولین تجربه‌ی کاری...