تیم هستهٔ دیوار که بود و چه کرد؟!

تیم هستهٔ دیوار که بود و چه کرد؟!
من مهدی خوشنودی هستم و در حال حاضر وظیفهٔ راهبری (تیم لید) تیم Core یا...