تشخیص پلاک در آگهی‌های خودرو با استفاده از بینایی ماشین-بخش دوم

تشخیص پلاک در آگهی‌های خودرو با استفاده از بینایی ماشین-بخش دوم
بخش دوم از مسئله تشخیص پلاک در تصاویر آگهی‌های خودرو در دیوار